På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester for deltakere fra våre eierkommuner Hedmark fylkeskommune, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   78
VENTETID:                  Ca. 3 mnd.
KONTAKT:                   Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

For mer informasjon: Infoark AFT

AFT-Ung

Arbeidsforberedende trening for ungdom (18 – 30 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne for å få bistand til å gjennomføre utdanning eller komme ut i arbeidslivet. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD
Gruppeaktiviteter med temasamlinger der fokus er utdanning og utvikling av karriereferdigheter. Aktiviteter på alternative læringsarenaer tilpasset målgruppen. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter (tilrettelagt og ordinært).

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   41
VENTETID:                  Ingen/kort ventetid
KONTAKT:                   Bjørn Olav Flaaseth, tlf: 415 35 555

For mer informasjon: Info til NAV veileder  Info til deltaker

APS

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og prøve ut sin arbeidskapasitet.

INNHOLD:
Tett oppfølging og gradvis overgang til arbeidslivet. Utprøvingen i arbeidslivet skjer både i MjøsAnker sine egne bedrifter og hos våre samarbeidsbedrifter.

VARIGHET:                  Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   93
VENTETID:                  Ingen/kort ventetid
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

ARR

Arbeidsrettet rehabilitering
Deltakere som er sykemeldte, både med og uten arbeidsgiver.

INNHOLD:
Målet er å få deltaker helt eller delvis tilbake i egen jobb, eller som arbeidssøker i nytt jobbmarked. Tett samarbeid med lege/behandler og oppfølging av arbeidsgiver og arbeidsmarked. Opplæring i prosessen «fra arbeidssøker til arbeidstaker». Både individuell veiledning og gruppetilbud.

VARIGHET:                   4 uker, med mulighet for forlengelse 4+4 uker.
ANTALL PLASSER:     8-10
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKT:                    Marit Bekkevold, tlf: 415 35 535

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Veiledning og aktiviteter som gir mestring og innsikt i egne ressurser og muligheter. Tilegning av kunnskap og ferdigheter om jobbsøkerprosessen, og muligheter og krav i arbeidslivet. Individuell kartlegging, CV- og søknadsferdigheter, arbeidspraksis eksternt eller internt. Mulighet for gruppeaktiviteter og trening.

VARIGHET:                   8 uker med mulig forlengelse inntil 4 uker
ANTALLPLASSER:      110
VENTETID:
Hamar/Brumunddal   0 – 1 måned avhengig av innsatsbehov
Hamar                            0 – 1 måned, spesielt tilpasset
KONTAKT:                     Mona Finborud, tlf: 415 35 536

OPPFØLGING

Deltakere med behov for omfattende bistand for å beholde eller skaffe en jobb.

INNHOLD:
Veiledning i arbeidsrelaterte ferdigheter, karriereplanlegging, CV- og søknadsskriving, intervjutrening. Tett samarbeid med MjøsAnkers bedriftskontaktnett øker sjansene for å finne riktig arbeidsplass raskest mulig.

VARIGHET:                  6 måneder, mulighet til forlenges 6 måneder, (inntil 3 år)
ANTALL PLASSER:    75
VENTETID:                  Ingen for sykemeldte, 0 – 1 måneder for andre innsatsbehov
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

ANTALL PLASSER:     70
VENTETID:                   Avhengig av hvilken kommune det søkes inn fra, ta kontakt
KONTAKTPERSON:    Ingunn Nygård, tlf: 415 35 569

KURS

Pleieassistentkurs for minoritetsspråklige
Kurs for minoritetsspråklige som skal kunne arbeide eller ta videre utdanning innen pleie- og omsorgssektoren. Opplæring foregår både gjennom arbeidspraksis og teori. Forståelse og evne til å bruke norsk på arbeidsplassen, f.eks kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer er spesielt vektlagt.

VARIGHET:                       24 uker, med arbeidspraksis 3 dager i uka.
ANTALL PLASSER:         15
KONTAKT:                         Anne Kathrine Dølgaard, tlf: 415 35 547

Aktivitetskalender

Over 20 kurs og temaer er samlet for å gi deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb.

Deltaker kan sammen med sin jobbkonsulent velge mellom blant annet CV-skriving, dataopplæring, jobbsøkerkurs, handlingsplan, arbeidsmarked, vip24 kartlegging, oppfriskning av regneferdigheter, hverdagsmestring, arbeid i servicebransje og trening.

Alle kurs og tema gjennomføres enten i våre lokaler i Elise Kjøsgt. 17 i Hamar, eller i Brugata 3 i Brumunddal. Treningen foregår på treningsenteret i Ankerskogen svømmehall.

Påmelding og mer informasjon hos våre jobbkonsulenter.