På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester for deltakere fra våre eierkommuner Hedmark fylkeskommune, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

SOMMERPROGRAM

Sommerprogrammet 2017 kjøres i Hamar.

På programmet står jobbsøkerkurs, CV-skriving, kartlegging basisferdigheter, handlingsplan, arbeidsmarked, hverdagsmestring, endringsmestring, egenarbeid og trening. Jobbsøkerkurset har varighet på tre dager over to uker.

Alle kurs og tema gjennomføres i våre lokaler i Elise Kjøsgt. 17, bortsett fra treningen. Den foregår på treningsenteret i Ankerskogen svømmehall.

Deltakerne melder seg på via sin jobbkonsulent hos oss.

Timeplan for sommerprogrammet finner du her SOMMERPROGRAM 2017

AFT - Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)

Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

Oppstart tiltak 2. oktober

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   78
VENTETID:                  Ingen/kort ventetid
KONTAKT:                   Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

AFT UNG (18 - 30 år)

Arbeidsforberedende trening for ungdom 
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne for å få bistand til å gjennomføre utdanning eller komme ut i arbeidslivet. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD
Gruppeaktiviteter med temasamlinger der fokus er utdanning og utvikling av karriereferdigheter. Aktiviteter på alternative læringsarenaer tilpasset målgruppen. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter (tilrettelagt og ordinært).

Oppstart tiltak 2. oktober

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   41
VENTETID:                  Ingen/kort ventetid
KONTAKT:                   Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og prøve ut sin arbeidskapasitet.

INNHOLD:
Tett oppfølging og gradvis overgang til arbeidslivet. Utprøvingen i arbeidslivet skjer både i MjøsAnker sine egne bedrifter og hos våre samarbeidsbedrifter.

VARIGHET:                  Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   93
VENTETID:                  Ingen/kort ventetid
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

ARR - Arbeidsrettet rehabilitering

Deltakere som er sykemeldte, både med og uten arbeidsgiver.

INNHOLD:
Målet er å få deltaker helt eller delvis tilbake i egen jobb, eller som arbeidssøker i nytt jobbmarked. Tett samarbeid med lege/behandler og oppfølging av arbeidsgiver og arbeidsmarked. Opplæring i prosessen «fra arbeidssøker til arbeidstaker». Både individuell veiledning og gruppetilbud.

VARIGHET:                   4 uker, med mulighet for forlengelse 4+4 uker.
ANTALL PLASSER:     8-10
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKT:                    Marit Bekkevold, tlf: 415 35 535

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Veiledning og aktiviteter som gir mestring og innsikt i egne ressurser og muligheter. Tilegning av kunnskap og ferdigheter om jobbsøkerprosessen, og muligheter og krav i arbeidslivet. Individuell kartlegging, CV- og søknadsferdigheter, arbeidspraksis eksternt eller internt. Mulighet for gruppeaktiviteter og trening.

VARIGHET:                   8 uker med mulig forlengelse inntil 4 uker
ANTALLPLASSER:      110
VENTETID:
Hamar/Brumunddal   0 – 1 måned avhengig av innsatsbehov
Hamar                            0 – 1 måned, spesielt tilpasset
KONTAKT:                     Mona Finborud, tlf: 415 35 536

BASIS

For deltakere med psykiske helseutfordringer som trenger en forsiktig tilnærming til arbeid. Målet er positiv egenutvikling for å skape større forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet eller i meningsfull aktivitet, og samtidig oppleve økt livskvalitet.

Basis er inndelt i flere avdelinger:

BAKKELAGET
Deltakere som ønsker et arbeidspraksistilbud og er tilknyttet Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern, eller kommunale helseteam i Hedmarken. Arbeidsoppgaver som vedproduksjon, lettere snekkeroppdrag, vedlikehold av grøntanlegg, bygninger og andre vaktmesteroppdrag. Oppgavene varierer med årstiden og foregår i stor grad utendørs. Inntil 4 dager i uka.

GRØNT ARBEID
Deltakere mellom 16 – 30 år som opplever utfordringer i forhold til psykisk helse. Tiltaket skal motivere til videre aktivitet og arbeidspraksis. Arbeidssted er Ilseng gård og oppgavene er knyttet til gårdsdrift og inneholder alt fra stell av dyr, grønnsaksdyrking og vedproduksjon til vedlikehold av maskiner, bygninger og skog. Inntil 4 dager i uka.

NATURRESSURSEN
Deltakere over 18 år med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse som gjør det vanskelig å komme i arbeidspraksis eller jobb.  Friluftsliv, natur- og kulturopplevelser sammen med individuell veiledning og tilpasset opplæring. 3 dager i uka, behovstilpasset.

UT
Deltakere mellom 18 og 30 år som ikke er i arbeidspraksis eller jobb grunnet psykiske helseutfordringer. Natur, friluftsliv, kulturopplevelser og sosial samhandling som skaper positiv energi og økt overskudd. Faste rammer, forutsigbarhet, individuell veiledning og opplæring vektlegges. Inntil 3 dager i uka, behovstilpasset.

TOTALT ANTALL PLASSER:     31
VENTETID:                                    1 – 3 måneder, avhengig av tilbudet det søkes inn til
KONTAKTPERSON:                     Anders Dahl, tlf: 415 35 555

 

OPPFØLGING

Deltakere med behov for omfattende bistand for å beholde eller skaffe en jobb.

INNHOLD:
Veiledning i arbeidsrelaterte ferdigheter, karriereplanlegging, CV- og søknadsskriving, intervjutrening. Tett samarbeid med MjøsAnkers bedriftskontaktnett øker sjansene for å finne riktig arbeidsplass raskest mulig.

VARIGHET:                  6 måneder, mulighet til forlenges 6 måneder, (inntil 3 år)
ANTALL PLASSER:    75
VENTETID:                  Ingen for sykemeldte, 0 – 1 måneder for andre innsatsbehov
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

 

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

ANTALL PLASSER:     70
VENTETID:                   Avhengig av hvilken kommune det søkes inn fra, ta kontakt
KONTAKTPERSON:    Ingunn Nygård, tlf: 415 35 569

KURS

Pleieassistentkurs for minoritetsspråklige
Kurs for minoritetsspråklige som skal kunne arbeide eller ta videre utdanning innen pleie- og omsorgssektoren. Opplæring foregår både gjennom arbeidspraksis og teori. Forståelse og evne til å bruke norsk på arbeidsplassen, f.eks kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer er spesielt vektlagt.

VARIGHET:                       24 uker, med arbeidspraksis 3 dager i uka.
ANTALL PLASSER:         15
KONTAKT:                         Anne Kathrine Dølgaard, tlf: 415 35 547

 

Prosjekt «Prosjekt»
Gruppetilbud for ungdom mellom 16 -30 år som har vært uten aktivitet det siste året, men som ønsker å styrke sine basisferdigheter. Målet er å komme i utdanning, praksis eller jobb, og være i aktivitet ved kursslutt.

VARIGHET:                     Følger skoleruta
ANTALL PLASSER:       20
KONTAKT:                      Anders Dahl, tlf: 415 35 555