På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine arbeidssøkere og deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester for arbeidssøkere og deltakere fra våre eierkommuner Innlandet fylkeskommune, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

VARIGHET:                 Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
ANTALL PLASSER:   78
VENTETID:                  Ingen ventetid
KONTAKT:                   Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

For mer informasjon: Infoark AFT

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Veiledning og aktiviteter som gir mestring og innsikt i egne ressurser og muligheter. Tilegning av kunnskap og ferdigheter om jobbsøkerprosessen, og muligheter og krav i arbeidslivet. Individuell kartlegging, CV- og søknadsferdigheter, arbeidsutprøving eksternt eller internt. Mulighet for gruppeaktiviteter.

VARIGHET:                   8 uker med mulig forlengelse inntil 4 uker
ANTALLPLASSER:      110
VENTETID:                   Hamar/Brumunddal   0 – 1 måned
KONTAKT:                    Mona Finborud, tlf: 415 35 536

OPPFØLGING

Arbeidssøkere med behov for omfattende bistand for å beholde eller skaffe en jobb.

INNHOLD:
Veiledning i arbeidsrelaterte ferdigheter, karriereplanlegging, CV- og søknadsskriving, intervjutrening. Tett samarbeid med MjøsAnkers bedriftskontaktnett øker sjansene for å finne riktig arbeidsplass raskest mulig.

VARIGHET:                  6 måneder, mulighet til forlenges 6 måneder, (inntil 3 år)
ANTALL PLASSER:    75
VENTETID:                  1 – 2 måneder
KONTAKT:                    Maj Sandum Thrane, tlf: 415 35 521

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

ANTALL PLASSER:     70
VENTETID:                   Ingen ventetid
KONTAKTPERSON:    Ingunn Nygård, tlf: 415 35 569

Fagsenter

Tilbyr over 20 kurs og temaer som gir deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb. Her kan deltaker jobbe med kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskopplæring, digitale ferdigheter eller andre basisferdigheter.

Sammen med jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter deltaker opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at hver enkelt jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.