På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine arbeidssøkere og deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester til arbeidssøkere og deltakere i hele Innlandet.

AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

TJENESTEOMRÅDE:  Hedmarken
ANTALL PLASSER:     124
VARIGHET:                   Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
VENTETID:                    2-3 måneder
KONTAKT:                    Mona Finborud, tlf: 951 66 749
For mer informasjon: AFT_

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Tiltaket kartlegger deltakers styrker og arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter. Deltaker får kunnskaper og ferdigheter om hva han/hun kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.

Arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter i det ordinære arbeidslivet. Deltaker får mulighet til å prøve ut sine interesser, ferdigheter og arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

Mer detaljert informasjon om tiltaket finner du her Avklaring MjøsAnker_2021

ANTALLPLASSER:           364
VARIGHET:                        4 uker med mulig forlengelse inntil 4 + 4 uker

TJENESTEOMRÅDER OG KONTAKT:
Hedmarken:                       Ingunn Olsen, tlf: 415 35 583
Østerdalen:                         Lene Nylund, tlf: 415 35 581
Gjøvik og Hadeland:         Anna Aimé Nyman, tlf: 415 35 582
Valdres:                                Lene Kristin Jordet, tlf: 415 35 569
Kongsvinger-regionen:    Jon Wilhelm Espesæter Eklund, tlf: 415 35 557
Lillehammer:                      Kai Skaugerud, tlf: 415 35 558
Midt- og
Nord Gudbrandsdalen:     Kari Larsson Findstad, tlf: 415 35 564

 

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger. Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere muligheten for ekstern jobb, utdanning eller overføring til andre tiltak. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse.

TJENESTEOMRÅDE:  Hedmarken
ANTALL PLASSER:     78
VENTETID:                   Ta kontakt for informasjon
KONTAKTPERSON:    Ingunn Nygård, tlf: 993 49 932

KURS

Arbeidsrettet norskopplæring
Et kurs i regi av MjøsAnker Karriere.

For minoritetsspråklige arbeidssøkere over 19 år, med behov for å styrke sine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet.

INNHOLD:
Målet er å øke norskferdigheter mot ønsket yrke, og/eller der det er reelle arbeidsmuligheter/behov for arbeidskraft nå og i årene fremover. Endelig mål er å komme i ordinær jobb og/eller starte utdanning/kompetanseheving.

KURSTEDER:              Hamar, Elverum, Tynset, Kongsvinger, Gjøvik, Gran, Fagernes, Lillehammer, Otta, Vinstra og Dombås.
ANTALL PLASSER:    20 pr.kurs
VARIGHET:                  20 uker
VENTETID:
KONTAKTPERSON:   Elisabeth Tyseng, tlf: 415 35 538

For mer detaljert informasjon les her:
Arbeidsrettet norskopplæring MjøsAnker Karriere

Fagsenter

Tilbyr over 20 kurs og temaer som gir deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb. Her kan deltaker jobbe med kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskopplæring, digitale ferdigheter eller andre basisferdigheter.

Sammen med jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter deltaker opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at hver enkelt jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.