På denne siden finner du som er NAV-veileder informasjon om hvilke tilbud MjøsAnker har til sine arbeidssøkere og deltakere. Under hvert tiltak finner du kontaktinformasjon for innsøking.

Våre tiltak

MjøsAnker leverer attføringstjenester til arbeidssøkere og deltakere i hele Innlandet.

AFT

Arbeidsforberedende trening (18 – 67 år)
Deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning. Må ved oppstart ha minst 30% (2 dager) tilstedeværelse som økes til 50% (3 dager) innen 1 måned.

INNHOLD:
Avklare behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter. Tilrettelagt arbeidsutprøving i MjøsAnkers egne avdelinger eller samarbeidsbedrifter innen 1 måned.

TJENESTEOMRÅDE:  Hedmarken
ANTALL PLASSER:     124
VARIGHET:                   Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse 1 år til.
VENTETID:                    2-3 måneder
KONTAKT:                     Mona Finborud, tlf: 951 66 749

AVKLARING

Deltaker som skal ha kartlagt sine personlige ressurser og sin arbeidsevne, og se muligheter på jobbmarkedet.

INNHOLD:
Tiltaket kartlegger deltakers styrker og arbeidsevne gjennom veiledning og aktiviteter. Deltaker får kunnskaper og ferdigheter om hva han/hun kan trives med å mestre godt i arbeid, og om krav og muligheter i arbeidslivet.

Arbeidsutprøving hos et stort antall samarbeidsbedrifter i det ordinære arbeidslivet. Deltaker får mulighet til å prøve ut sine interesser, ferdigheter og arbeidsevne. Sammen lager vi en plan for aktiviteter for å stå i, eller komme tilbake i jobb.

ANTALLPLASSER:           364
VARIGHET:                        4 uker med mulig forlengelse inntil 4 + 4 uker

Se film om Avklaringstiltaket

 

TJENESTEOMRÅDER OG KONTAKTER:

Regionleder Innlandet:    Anna Aimé Nyman, tlf: 462 97 271

Hedmarken:                       Ingunn Olsen, tlf: 415 35 583
Østerdalen:                         Lene Nylund, tlf: 415 35 581
Gjøvik og Hadeland:         Kai Skaugerud, tlf: 415 35 558
Valdres:                               Lene Kristin Jordet, tlf: 415 35 569
Kongsvinger-regionen:    Pia Andreassen, tlf: 415 35 536
Lillehammer, Midt- og
Nord-Gudbrandsdalen:     Elisabeth Tyseng, tlf: 415 35 538

 

VTA

Varig tilrettelagt arbeid
For personer med behov for varig tilrettelagt arbeid og som har varig uførepensjon, eller som i nær fremtid vil få det. Får fast ansettelse i en av MjøsAnkers avdelinger.  Vi har fokus på jobb og der målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver. I tillegg til uførepensjon gis det en liten lønnsgodtgjørelse. Nav ber om at VTA-ansatte har arbeidstid i minimum 50% for å nyttiggjøre seg av tilbudet. NAV henviser aktuelle søker og beskriver oppgaver som kan passe søker og om det er eventuelle behov for tilrettelegging som vi som arbeidsgiver må ta hensyn til. MjøsAnker ansetter etter søkeliste dato og/ eller fordelt på de ulike kommunene når det er ledig plass.  

Nav er MjøsAnker sin oppdragsgiver og i kravspesifikasjonen følger krav vedrørende rutiner , faglig innhold, metoder og rapportering for at vi skal levere god kvalitet på tjenesten Nav etterspør.  

TJENESTEOMRÅDE:   Hedmarken
ANTALL PLASSER:       78
VENTETID:                         Ta kontakt for informasjon
KONTAKTPERSON:     Ingunn Nygård, tlf: 993 49 932 

KURS

Arbeidsrettet norskopplæring
Et kurs i regi av MjøsAnker Karriere.

For minoritetsspråklige arbeidssøkere over 19 år, med behov for å styrke sine norskferdigheter til et nivå som etterspørres i arbeidsmarkedet.

INNHOLD:
Målet er å øke norskferdigheter mot ønsket yrke, og/eller der det er reelle arbeidsmuligheter/behov for arbeidskraft nå og i årene fremover. Endelig mål er å komme i ordinær jobb og/eller starte utdanning/kompetanseheving.

KURSTEDER:             Hamar, Elverum, Tynset, Kongsvinger, Gjøvik, Gran, Fagernes, Lillehammer, Otta, Vinstra og Dombås.
ANTALL PLASSER:    20 pr.kurs
VARIGHET:                  20 uker
VENTETID:
KONTAKTPERSON:  Anna A. Nyman, tlf: 462 97 271

Les mer om Arbeidsrettet norskopplæring MjøsAnker Karriere.

Fagsenter

Tilbyr over 20 kurs og temaer som gir deltaker økt kompetanse på veien mot målet om utdanning eller jobb. Her kan deltaker jobbe med kartlegging, utforske muligheter, få kunnskap om arbeidslivet og ulike bransjer, arbeide med jobbsøkerferdigheter, norskopplæring, digitale ferdigheter eller andre basisferdigheter.

Sammen med jobbkonsulent og ansatt på Fagsenteret setter deltaker opp en plan for opplæring og aktivitet. Målet er å tilrettelegge slik at hver enkelt jobber med det som gir muligheter videre i arbeidslivet. Ansatte på Fagsenteret er hele tiden tilgjengelig for veiledning individuelt, eller i grupper.