Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Sammen med våre leverandører, ønsker vi å bidra til å fremme anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og omstilling mot bærekraftige samfunn.

MjøsAnker ønsker å være en ansvarsfull samfunnsaktør og hele vår virksomhet skal hensynta menneskerettigheter, arbeidsforhold og etiske innkjøp. Vi opptrer i henhold til bestemmelsene Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. I tillegg har vi styringsdokumenter innenfor kvalitetsstandarden Equass. Videre har vi styringsdokumenter for selskapets etiske retningslinjer og verdier. Vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis bygger oppunder vår bærekraftspolicy og konsernets bærekraftstrategi.

Norske virksomheter er forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Loven gir videre enkeltpersoner rett til å be om innsyn i dokumenter og informasjon hos offentlige virksomheter. Det inkluderer blant annet møtereferater, rapporter, korrespondanse og andre relevante dokumenter. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel. Selv om loven sikrer åpenhet, er det visse begrensninger og unntak for tilgang til informasjon. Noen dokumenter kan være unntatt offentlighet av hensyn til personvern. Dersom en henvendelse om innsyn blir avslått, har den som søker innsyn rett til å klage. Klagen sendes til det overordnede organet eller Sivilombudsmannen.

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven eller innsyn i dokumenter kan du kontakte vår økonomisjef eller administrasjonssjef.

Knut Magne Jensen

Administrasjonsleder
Send e-post
918 05 780

Siri Anette Brandtzæg

Økonomisjef
Send e-post
951 79 233