Tre MjøsAnker-ansatte holder en kube med bærekraftmål nummer 8

Vi tror på kraften i arbeidsinkludering for å skape et bærekraftig samfunn.

Gjennom vår visjon ønsker vi å bidra til en verden der alle kan delta og bidra til fellesskapet på en meningsfull måte. For oss skal bærekraft være en integrert del av kjernevirksomheten vår, og tett på tjenestene våre og menneskene som bruker dem.

Sosial bærekraft handler om å skape en balanse mellom økonomisk utvikling, sosial rettferdighet og miljømessig ansvar. I denne konteksten er arbeidsinkludering en avgjørende komponent for å sikre en rettferdig og inkluderende samfunnsutvikling.

Gjennom arbeidsinkludering kan vi integrere mennesker som tradisjonelt har blitt ekskludert fra arbeidsmarkedet. Dette kan inkludere personer med funksjonshemninger, langtidsledige, flyktninger eller andre som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Målet er å skape like muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn eller evner.

Å få flest mulig ut i verdiskapende og inntektsgivende arbeid er en av nøkkelfaktorene for å lykkes med sosial bærekraft, inkludering og mangfold.

Arbeid gir økonomisk egenverdi. Arbeidsinkludering gir enkeltpersoner muligheten til å bidra i verdiskapingen og samfunnsøkonomien, i tillegg til at de selv kan oppnå økonomisk uavhengighet.

Å ha en jobb og et kollegialt fellesskap gir også sosial samhørighet. Arbeidsplassen er ofte et sted der mennesker fra ulike bakgrunner og erfaringer samles. Arbeidsinkludering fremmer sosialt fellesskap og bygger broer mellom ulike samfunnsgrupper, noe som skaper et inkluderende og mangfoldig samfunn. Å ha meningsfullt arbeid er viktig for mental helse og livskvalitet.

sitat-symbol

Gjennom vår bærekraftstrategi, med fokus på utdanning, inkluderende arbeidsliv og ansvarlighet i vår produksjon skal vi bidra til et mer rettferdig, inkluderende og bærekraftig samfunn.

Ingvild Keller, Leder Marked og Forretningsutvikling, MjøsAnker
Ingvild Keller, Leder Marked og Forretningsutvikling, MjøsAnker

Våre bærekraftsmål

I vårt bærekraftarbeid har vi lagt FNs bærekraftmål til grunn, og valgt ut de målene der vi i lys av vår virksomhet mener vi kan utgjøre en forskjell. Disse bærekraftmålene er sentrale i alle strategier i selskapet. Mye har vi allerede jobbet med i flere år og vi skal fortsette utviklingen og være en pådriver innen vår bransje. Samtidig skal vi hele tiden utfordre oss selv på å jobbe videre, være en foregangsbedrift i vår bransje, og ha bærekraftperspektivet med oss i all utvikling av både tjenester og varer. Våre strategier er knyttet inn mot disse bærekraftmålene:

Bærekraftmål 1: Utrydde fattigdom

Norge har generelt god levestandard, men har likevel en andel av befolkningen med lavere økonomiske ressurser. Den viktigste årsaken til lavinntekt er manglende eller lav deltakelse i arbeidslivet. For at alle skal få ta del i velstandsveksten må flest mulig få mulighet til å delta i arbeidslivet. MjøsAnkers formål er å få flest mulig av dem som kan jobbe ut i inntektsgivende arbeid, og på den måten bidra i verdiskapingen i samfunnet og oppnå egen økonomisk uavhengighet. Vi jobber også for at utsatte grupper blir inkludert i arbeidsmarkedet.

Bærekraftmål 4: Utdanning

Vi skal legge til rette for kompetanseheving og fagopplæring, og gjennom dette ruste mennesker til å komme ut i arbeidslivet. I MjøsAnker er det også mulig å ta fagbrev og kompetansebevis innenfor en rekke praktiske fag. Vi jobber aktivt med fagopplæring også rettet mot elever i videregående skole, som kan ta tilpasset opplæring gjennom vår Lærekandidatordning.

Bærekraftmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal jobbe for et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv for alle. Vårt mål er å at alle som kan jobbe, skal få muligheten til å komme ut i arbeidslivet. Gjennom å redusere arbeidsledighet og å styrke arbeidsferdigheter gjennom utdanning og opplæring, skal vi stødig jobbe mot vår visjon om full sysselsetting og arbeid for alle.

Bærekraftmål 10: Mindre ulikhet

Gjennom å gi alle mulighet til å komme ut i inntektsgivende arbeid kan vi sørge for at inntektsforskjellene i samfunnet ikke blir for store. Gjennom konkrete tiltak, som blant annet Lærekandidatordningen og arbeidsrettede prosjekter for unge gamere, skal MjøsAnker bidra til at færre unge faller ut av skole og arbeidsmarked. Gjennom å utvikle egne språkkurs rettet mot flyktninger skal vi bidra til at innvandrere raskere integreres i arbeidsmarkedet.

Bærekraftmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal ha et bærekraftig forbruks- og produksjonsmønster, og et minst mulig fotavtrykk fra våre produksjoner. Gjennom samarbeid med blant andre Sirkula IKS jobber vi for bedre sirkulærøkonomi. På ReSirkula driver vi ombruksmottak og gjenbruksbutikken Grønne Saker, der ombruksvarer får et nytt liv. Vi jobber også for å få på plass nye og innovative løsninger som kombinerer gjenbruk, arbeidsinkludering og tjenesteleveranser.

Bærekraftmål 17: Samarbeid om å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene blir det helt sentralt at både våre myndigheter, inkluderingsbransjen, næringsliv og samfunn spiller på lag. MjøsAnker skal i sitt arbeid søke gode og brede samarbeid, innenfor alle disse områdene, slik at vi kan jobbe målrettet mot vår visjon.

Bilde av FNs bærekraftmål nummer 1, 4, 8, 10, 12 og 17