Lærekandidat

Lærekandidatordningen er et utdanningstilbud for elever med ungdomsrett og vedtak om spesialundervisning, og er en ordning for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøve. Kandidatene mottar individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen.

Hva er målet?

Ordningen kan bidra til at flere ungdommer opplever å mestre opplæringssituasjonen og jobbsituasjonen, og på den måten bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet. MjøsAnkers tilbud bygger på alles rett til arbeid og utdanning, og er en del av arbeidslinja og verdiskapningen i samfunnet. Opplevelse av mestring og utvikling bygger selvtillit og tro på egne muligheter. Med et fagbrev / kompetansebevis vil ungdommer stå bedre rustet i arbeidsmarkedet.

Hvordan foregår det?

Som godkjent lærebedrift kan MjøsAnker levere full utdannelse i flere yrkesfag og kan tilby lærekandidatordningen for elever med vedtak om spesialundervisning. Lærekandidat MjøsAnker gir elever som har eller som er sannsynlig å få utfordringer med å oppnå full yrkeskompetanse en mulighet til å lykkes med å nå sitt fagopplæringsløp ut fra sine ressurser og forutsetninger.

I vår lærekandidatordning har vi en dynamisk tilnærming, og selv om eleven i utgangspunktet hadde en målsetting om å oppnå et kompetansebevis gir vårt tilbud muligheten for eleven til å endre status til lærling underveis. Dermed åpnes veien for å oppnå et fullverdig fagbrev dersom dette blir relevant og ønskelig.

MjøsAnker har et solid lag med faglærte ansatte innen yrkesfagene og som arbeidsinkluderingsbedrift har vi god erfaring med tilrettelegging i praktisk arbeid og opplæring for personer med behov for ekstra tilrettelegging.

Vi tilbyr fagopplæring i disse fagene:

 • Bakerfaget
 • Konditorfaget
 • Kokkfaget
 • Salgsfaget
 • Møbelsnekker
 • Snekkerfaget
 • Renholdsoperatørfaget

Alle yrkesfag har en læreplan med mål som en ferdig utdannet fagarbeider skal kunne. En lærekandidat jobber med deler av læreplanen og oppnår en grunnkompetanse. Det er ingen begrensning i hvor mange læremål lærekandidaten kan jobbe med, dette vil tilpasses individuelt. De læremålene som kandidaten har jobbet med under læretiden er utgangspunktet for den avsluttende praktiske prøven.

Lærekandidatordningen med vedtak om spesialundervisning er et løp med 2 år i skole og 2 år i lærebedrift. Målgruppen er lærekandidater som har store tilretteleggingsbehov. Med store tilretteleggingsbehov menes her de som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I skolen har eleven hatt vedtak om spesialundervisning i hele eller deler av tiden. Eleven må være bosatt i Innlandet fylkeskommune og ha ungdomsrett etter opplæringslovens §1-3. Eleven søker opplæringskontrakt det året han/hun går på VG2 innen 1 februar i VIGO. Etter gjennomført yrkesfaglig fordypning/jobbpraksis i vår bedrift og søknad om opplæringskontrakt i VIGO vil inntak skje gjennom et samarbeid mellom skolen, PPT, fylkeskommunen og MjøsAnker.

For at eleven skal få tilbud om lærekandidat plass, er det viktig at eleven får prøvd seg i praksis i innenfor sitt fag mens de fortsatt er i skole. I VG 2 kan elever gjennomføre YFF hos MjøsAnker innenfor sitt fag, men det er også mulig med jobbpraksis allerede i VG1. Praksisen har til hensikt å introdusere arbeidslivet, og kartlegge hvilke behov eleven har for tilrettelegging, ut fra den enkeltes ressurser og forutsetninger. Denne praksisen med tilhørende kartleggingen danner grunnlag for eventuell læreplass i MjøsAnker. Etter endt praksis avgjør vi om vi kan tilby eleven en læreplass. Vi i MjøsAnker ønsker å delta så tidlig som mulig i prosessen slik at vi kan samarbeide med skole og elev i forkant av praksis og planlegge læretiden så tidlig som mulig.

Eleven vil få en opplæringskontrakt med MjøsAnker med tilpasset lønn i læretiden. Sammen med eleven lager vi en plan for individuelt tilpasset utdanningsmål og opplæring. I læretiden jobber eleven praktisk med yrkesfaget i en av våre avdelinger og vil få tett oppfølging. Eleven jobber opp mot sine læremål og det dokumenteres hele veien utvikling og fremgang for gode mestringsopplevelser. Eleven jobber sammen med kolleger og deltar i et sosialt arbeidsmiljø. Å jobbe i et felleskap innen yrke vil gi gode erfaringer og ferdigheter for å kunne delta i arbeidslivet.

Når læretiden nærmer seg slutten meldes kandidaten opp til kompetanseprøve. På selve prøven vil det komme sensorer fra prøvenemden i de ulike fag og gjennomfører prøven. MjøsAnker vil sammen med eleven møte prøvenemden. Prøven gjennomføres på arbeidsplassen hvor kandidaten jobber til vanlig og er kjent. Kompetanseprøven lages og gjennomføres etter samme prinsipp som ved fag og svenneprøver. Karakteren på kompetansebeviset settes etter skalaen Bestått meget godt, bestått eller ikke bestått. Kompetansebeviset er en dokumentasjon for den kompetansen kandidaten har oppnådd.

Utdeling av kompetansebevis er en høytidelig begivenhet som gjennomføres av Fylkeskommunen en til to ganger i året. Om man ikke ønsker å delta på utdeling er det også en mulighet å få tilsendt sitt kompetansebevis.

MjøsAnker har ansvar for følgende:

 

 • Informasjon og samarbeid med skolen for sammen legge til rette for tidlig innsats
 • Tilbyr YFF, kartlegging og dokumenterer gjennomføringen av praksis
 • Oppretter opplæringskontrakt i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune
 • Bidrar til utarbeidelse av intern tilpasset opplæringsplan før oppstart
 • Tilrettelegger og gir opplæring
 • Påser at intern læreplan følges og/ eller legger til rette for tilpasninger underveis.
 • Sørger for å dokumentere lærlingens opplæring og utvikling
 • Gjennomfører halvårssamtaler, vurderinger og eventuelt sluttvurdering
 • Melder opp til sluttprøve og sørger for at kandidaten er godt forberedt
 • Sørger for at kandidaten meldes opp til utdeling av kompetansebevis
 • MjøsAnker sin opplæringskonsulent vil administrere og samarbeide med skole og Fylkeskommunen, utarbeide dokumentasjon og rapportering, men først og fremst bistå eleven med å nå sitt potensial.

Skolen har ansvar for å informere og veilede aktuelle elever om lærekandidat ordningen. Skolen kjenner sine elevers evner, forutsetninger, motivasjon, fungering sosialt og faglig. På den måten kan skolen lage realistiske mål sammen med eleven og hva slags bransje og bedrift som kan være aktuelt. For elever som ikke har mulighet til å oppnå full kompetanse og for å sikre at rettighetselever får et tilbud og ikke faller utenfor systemet, må skolen bidra med å opprette kontakt med MjøsAnker. Med god dialog kan vi tilpasse forventingene og opplæringen og legge til rette for en god start i praksis så tidlig og så best som mulig.

Søknad

Dersom du ønsker å søke inn til lærekandidatordningen kan du benytte vårt digitale skjema her. Etter innsendt skjema sendes du til VIGO sine nettsider for neste steg i søknadsprosessen. Det er viktig at du fyller inn søknad både til MjøsAnker via nettskjema og til VIGO via deres side. Søknadsfrist er 1.februar 2024.

Pil for å lese mer om Søknad om plass som lærekandidat

Ytterligere informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om lærekandidatordningen i MjøsAnker kan du kontakte vår veileder på e-post.

Pil for å lese mer om

Ann Kristin Håve Aasheim

Opplæringskonsulent
Send e-post
94027656
VTA
Hamar