MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Mer enn tusen personer får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing hos oss som gjør dem i stand til å komme ut og delta i arbeidsmarkedet. Vi skal også hjelpe dem som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang. Vår oppdragsgiver er NAV.

Som Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift samarbeider vi tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft.

MjøsAnkers tilbud bygger på alles rett til arbeid og er en del av arbeidslinja og verdiskapningen i samfunnet. Konsernets visjon er Ingen skal stå utenfor. Vårt verdigrunnlag er kompetent, raus, engasjert og modig. 

MjøsAnker produserer også en rekke varer og tjenester gjennom interne produksjonsavdelinger og egne butikker i Hamar og Ringsaker. Du kan lese mer om våre butikker, spisesteder og vareproduksjon her. På disse avdelingene jobber både ansatte med behov for varig tilrettelagt arbeid, og deltakere som trenger arbeidsutprøving.

I filmen under får du et lite innblikk i hvem vi er og hva vi bidrar til i samfunnet:

Kontakt oss

Telefon: 415 35 600

Mail: post@mjosanker.no
Postadresse: Postboks 293, 2302 Hamar

Besøksadresser:
Hovedkontor Hamar:       Elise Kjøs gate 17
Kurs Hamar:                       Falsensgate 12
Brumunddal:                      Brugata 3
Kurs Dombås:                    Sentralplassen (Dombås Senter 2. etg).
Elverum:                              Grindalsvegen 3
Kurs Elverum:                    Elvarheimgata 3
Fagernes:                             Skifervegen 8
Gjøvik:                                  Storgata 3
Kurs Gjøvik:                        Storgata 8
Gran:                                     Storgata 35
Kongsvinger:                      Digerudvegen 1
Kurs Kongsvinger:            Glommengata 23
Lillehammer:                      Fåberggata 155
Otta:                                      Skansen 7
Kurs Otta:                            Mostugugata 10
Trysil:                                   Storvegen 2
Tynset:                                 Brugata 1
Vinstra:                                Byrevegen 2

Ansatte

Vi er over 250 ansatte, av disse 70 ansatte til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Se oversikten over hvem som jobber hvor og hvordan du kontakter dem her:
Våre ansatte

Styret

Eierskap

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS er et aksjeselskap som eies av Innlandet fylkeskommune og kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Styret er valgt av eierne og har i tillegg to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Ledergruppe

Visjon og verdier

MjøsAnkers visjon er Veien til jobb og livsglede

Vår verdier:     Trygghet, utvikling og respekt

 

Samfunnsoppdrag

MjøsAnker sitt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling.

Etiske retningslinjer

Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre

 MjøsAnker sitt verdigrunnlag er; TRYGGHET, RESPEKT, UTVKLING

Verdigrunnlaget klargjør hvilke verdier det forventes skal være styrende for holdninger og adferd i bedriften i hele organisasjonen.

 • I MjøsAnker er vi åpne for nye ideer. Vi har tro på det vi holder på med og dette viser vi gjennom mye glede og godt humør. Vi søker å være positive, støttende og inspirerende i forhold til alle i organisasjonen.
 • Vi snakker ikke nedsettende om bedriften, kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere.
 • Vi er rause, byr på oss selv og tar ansvar for at de rundt oss også skal oppleve mening og glede i sin hverdag.
 • Vi skal dele kunnskap og ære for gode resultater.
 • Vi følger lover og regler.
 • Vi erkjenner og verdsetter at hver enkelt av oss representerer noe unikt og verdifullt og fortjener anerkjennelse for individuelle evner.
 • Vi utsetter ingen for diskriminering og mobbing p.g.a alder, kjønn, religion, seksuell legning, funksjonshemming, politisk syn eller sivilstand.
 • Som arbeidsinkluderingsbedrift har vi et spesielt ansvar for å ha et godt arbeidsmiljø hvor alle føler seg ivaretatt.
 • Vi overholder taushetsplikten vår. Alle skal føle vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillit.
 • Vi har en åpen og ærlig kommunikasjon.
 • Vi etablerer relasjoner hvor vår handlinger er preget av: tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet.
 • Vi skal være effektive, endringsvillige og fleksible i måten vi arbeider på.

 

Personvernerklæring

 • Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger
 • Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

Hvilke behandlinger av personopplysninger behandler MjøsAnker?
MjøsAnker behandler personopplysninger om egne ansatte og tiltaksdeltakere som er på arbeidsrettede tiltak hos oss.

Tiltaksdeltakere – hvem er behandlingsansvarlig?
NAV er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger om tiltaksdeltakere. MjøsAnker sitt oppdrag fremgår av bestillingen fra NAV. MjøsAnker får tilsendt personopplysninger av NAV som de har vurdert nødvendige og relevante for tiltaksgjennomføringen.

Tiltaksdeltakere – hva er formålet med behandling av personopplysninger?
Det er nødvendig å lagre personopplysninger om deltakere for å kunne yte gode tjenester som for eksempel arbeidstrening og avklaring. Valg og gjennomføring av et hensiktsmessig attføringstiltak for den enkelte forutsetter kunnskap om personlige forhold – innbefattet personopplysninger.

Tiltaksdeltakere – hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?
MjøsAnker er en arbeidsinkluderingsbedrift som bistår mennesker utenfor arbeidslivet i å få avklart sin arbeidsevne til å komme ut i jobb eller utdanning. NAV kjøper tjenester av MjøsAnker som innebærer at vi får tilgang til – og skal behandle – personopplysninger om tiltaksdeltakere.

Tiltaksdeltakere – hvilke personopplysninger behandles?
Det behandles ordinære personopplysninger som navn, adresse, personnummer, lønn, telefonnummer, men også sensitive personopplysninger om helseforhold, straffeforhold og etnisk bakgrunn.

Tiltaksdeltakere – hvor hentes opplysningene fra?
Personopplysningene blir tilsendt fra NAV. MjøsAnker vurderer ønsker, ressurser og utviklingsbehov for tiltaksdeltaker knyttet til attføringsløpet. Ved behov for ytterligere personopplysninger under tiltaksgjennomføringen melder MjøsAnker dette til NAV.

Tiltaksdeltakere – er det frivillig å gi fra seg personopplysninger?
Hvis det er behov for utfyllende personopplysninger fra den registrerte utover bestillingen fra NAV, må MjøsAnker informere om at det er frivillig å oppgi dette. Tiltaksdeltaker undertegner samtykkeerklæring ved oppstart i tiltak, og informeres om at samtykke kan trekkes tilbake underveis i attføringsløpet.

Tiltaksdeltakere – utleveres personopplysninger til tredjeparter?
Personopplysninger overlevert MjøsAnker blir ikke utlevert til eksterne så fremt det ikke er uttrykkelig avtalt med NAV. Det er kun personopplysninger knyttet til bestillingen fra NAV som blir utlevert.

Tiltaksdeltakere – hvordan slettes og arkiveres personopplysningene?
Personopplysninger om tiltaksdeltakere arkivert i MjøsAnker sitt elektroniske saksbehandlingsverktøy slettes innen 12 uker etter at sluttrapport for tiltaksgjennomføringen er sendt NAV. Personopplysninger om tiltaksdeltakere arkivert i papir-form makuleres innen 12 uker etter at sluttrapport for tiltaksgjennomføringen er sendt NAV.

MjøsAnker benytter et web-basert kartleggingsverktøy med personopplysninger om tiltaksdeltakere. Denne tjenesten arkiverer data på leverandørens server. Sletting og arkivering av disse personopplysningene er regulert gjennom databehandler-avtale med tredjepart.

Tiltaksdeltakere – rettigheter etter personopplysningsloven?
MjøsAnker sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

 • Rett til innsyn
  Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger MjøsAnker AS foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.Dersom du er registrert i MjøsAnker AS sine systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

Skjema for begjæring om innsyn i egne personopplysninger finner du her: Innsynsbegjæring

 • Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
  Dersom MjøsAnker AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at MjøsAnker AS skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. MjøsAnker AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger. Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.MjøsAnker AS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. MjøsAnker AS skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

 

Tiltaksdeltakere – hvordan vi sikrer dine personopplysninger
MjøsAnker har ulike sikringstiltak for at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie:

 • Databehandleravtaler mellom MjøsAnker og tredjepart (underleverandører) som regulerer hvordan personopplysningene skal behandles.
 • Tekniske tiltak
 • Fysiske tiltak
 • Interne rutiner for behandling av personopplysninger

Personvernombud
MjøsAnker AS har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Personvernombudet er en frivillig ordning og administreres av Datatilsynet. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av personvernombudet.

Kontaktinformasjon
Henvendelser kan rettes til post@mjosanker.no,
eller til MjøsAnker AS v/personvernombudet, Postboks 293, 2302 Hamar.

Kvalitetssystem

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor deltakere og andre samarbeidspartnere.

eQuass Assurance garanterer kvaliteten på tjenestetilbudet ved å bekrefte at det er i overensstemmelse med 50 overordnede krav som er basert på kvalitetsprinsippene. For å bestå kravene må bedriften gjennom en sjekkliste på 100 punkter. Sertifiseringen gjelder for 3 år. MjøsAnker ble sist re-sertifisert juni 2019.

Organisasjonsnummer

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS,  921 751 486
MjøsAnker Karriere, 921 751 249
MjøsAnker AS, 979 637 500

Årsrapporter

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021