Personvernerklæring

MjøsAnker er opptatt av personvern og beskytter dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen blir håndtert og hvilke rettigheter du har. Ved å ta i bruk våre tjenestene samtykker du i at vi bruker personopplysningene på denne måten.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Hvilke behandlinger av personopplysninger behandler MjøsAnker?
MjøsAnker behandler personopplysninger om egne ansatte og tiltaksdeltakere som er på arbeidsrettede tiltak hos oss.

Tiltaksdeltakere – hvem er behandlingsansvarlig?
NAV er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger om tiltaksdeltakere. MjøsAnker sitt oppdrag fremgår av bestillingen fra NAV. MjøsAnker får tilsendt personopplysninger av NAV som de har vurdert nødvendige og relevante for tiltaksgjennomføringen.

Tiltaksdeltakere – hva er formålet med behandling av personopplysninger?
Det er nødvendig å lagre personopplysninger om deltakere for å kunne yte gode tjenester som for eksempel arbeidstrening og avklaring. Valg og gjennomføring av et hensiktsmessig attføringstiltak for den enkelte forutsetter kunnskap om personlige forhold – innbefattet personopplysninger.

Tiltaksdeltakere – hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?
MjøsAnker er en arbeidsinkluderingsbedrift som bistår mennesker utenfor arbeidslivet i å få avklart sin arbeidsevne til å komme ut i jobb eller utdanning. NAV kjøper tjenester av MjøsAnker som innebærer at vi får tilgang til – og skal behandle – personopplysninger om tiltaksdeltakere.

Tiltaksdeltakere – hvilke personopplysninger behandles?
Det behandles ordinære personopplysninger som navn, adresse, personnummer, lønn, telefonnummer, men også sensitive personopplysninger om helseforhold, straffeforhold og etnisk bakgrunn.

Tiltaksdeltakere – hvor hentes opplysningene fra?
Personopplysningene blir tilsendt fra NAV. MjøsAnker vurderer ønsker, ressurser og utviklingsbehov for tiltaksdeltaker knyttet til attføringsløpet. Ved behov for ytterligere personopplysninger under tiltaksgjennomføringen melder MjøsAnker dette til NAV.

Tiltaksdeltakere – er det frivillig å gi fra seg personopplysninger?
Hvis det er behov for utfyllende personopplysninger fra den registrerte utover bestillingen fra NAV, må MjøsAnker informere om at det er frivillig å oppgi dette. Tiltaksdeltaker undertegner samtykkeerklæring ved oppstart i tiltak, og informeres om at samtykke kan trekkes tilbake underveis i attføringsløpet.

Tiltaksdeltakere – utleveres personopplysninger til tredjeparter?
Personopplysninger overlevert MjøsAnker blir ikke utlevert til eksterne så fremt det ikke er uttrykkelig avtalt med NAV. Det er kun personopplysninger knyttet til bestillingen fra NAV som blir utlevert.

Tiltaksdeltakere – hvordan slettes og arkiveres personopplysningene?
Personopplysninger om tiltaksdeltakere arkivert i MjøsAnker sitt elektroniske saksbehandlingsverktøy slettes innen 12 uker etter at sluttrapport for tiltaksgjennomføringen er sendt NAV. Personopplysninger om tiltaksdeltakere arkivert i papir-form makuleres innen 12 uker etter at sluttrapport for tiltaksgjennomføringen er sendt NAV.

MjøsAnker benytter et web-basert kartleggingsverktøy med personopplysninger om tiltaksdeltakere. Denne tjenesten arkiverer data på leverandørens server. Sletting og arkivering av disse personopplysningene er regulert gjennom databehandler-avtale med tredjepart.

Tiltaksdeltakere – rettigheter etter personopplysningsloven?
MjøsAnker sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

  • Rett til innsyn
    Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger MjøsAnker AS foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.Dersom du er registrert i MjøsAnker AS sine systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

Skjema for begjæring om innsyn i egne personopplysninger finner du her: Innsynsbegjæring

  • Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
    Dersom MjøsAnker AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at MjøsAnker AS skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. MjøsAnker AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger. Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.MjøsAnker AS skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. MjøsAnker AS skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Tiltaksdeltakere – hvordan vi sikrer dine personopplysninger
MjøsAnker har ulike sikringstiltak for at dine personopplysninger ikke skal komme på avveie:

  • Databehandleravtaler mellom MjøsAnker og tredjepart (underleverandører) som regulerer hvordan personopplysningene skal behandles.
  • Tekniske tiltak
  • Fysiske tiltak
  • Interne rutiner for behandling av personopplysninger

Personvernombud
MjøsAnker AS har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.
Personvernombudet er en frivillig ordning og administreres av Datatilsynet. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av personvernombudet.

Kontaktinformasjon
Henvendelser kan rettes til post@mjosanker.no,
eller til MjøsAnker AS v/personvernombudet, Postboks 293, 2302 Hamar.