MjøsAnker hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Til sammen 800 deltakere får årlig tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing som gjør dem i stand til å delta i arbeidsmarkedet. Vi er en av Innlandets største arbeidsinkluderingsbedrift og samarbeider tett med lokalt næringsliv om trygg rekruttering av arbeidskraft.

MjøsAnker leverer en rekke varer og tjenester gjennom interne avdelinger og egne butikker i Hamar og Ringsaker. Her jobber både ansatte med behov for varig tilrettelagt arbeid, og deltakere som trenger arbeidsutprøving. NAV er vår oppdragsgiver.

Kontakt oss

Telefon: 415 35 600, mail: post@mjosanker.no
Hovedkontor:                    Elise Kjøsgt. 17, 2319 Hamar
Avdeling Brumunddal:   Brugata 3, 2380 Brumunddal

Postadresse: MjøsAnker Jobb og Utvikling AS, postboks 293, 2302 Hamar
Organisasjonsnummer: 921 751 486

Ansatte

Vi er nesten 150 ansatte, av disse 70 ansatte til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Se oversikten over hvem som jobber hvor og hvordan du kontakter dem her:
Våre ansatte

Styret

Styreleder                             Erik Ringnes
Nestleder                              Gunnar Alu
Medlem                                 Roger Nilssen
Medlem                                 Eva Søgnebotten
Medlem                                 Laila Jenssveen
Medlem/ansattesrepr.       Kari Bergsholm
Medlem/ansattesrepr.       Lise Gleditsch

Varamedlemmer: Bjørn Vegard Kløvstad, Liv Anne Ilsaas, Mona Myrvang Nygaard, Stein Tore Enger, Geir Habberstad

 

Eierskap

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS er et aksjeselskap som eies av Innlandet fylkeskommune og kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Styret er valgt av eierne og har i tillegg to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene.

Ledergruppe

Administrerende direktør                      Erik Tangen
Administrasjonsleder                             Knut Magne Jensen
Attføringsleder                                          Per Mørstad
Markeds- og informasjonsleder           Silje Utkilen

 

Visjon og verdier

MjøsAnkers visjon er Veien til jobb og livsglede

Vår verdier:     Trygghet, utvikling og respekt

Vårt motto:      Mennesket i sentrum

Samfunnsoppdrag

MjøsAnker sitt samfunnsoppdrag er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling.

Etiske retningslinjer

Etikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre

 MjøsAnker sitt verdigrunnlag er; TRYGGHET, RESPEKT, UTVKLING

Verdigrunnlaget klargjør hvilke verdier det forventes skal være styrende for holdninger og adferd i bedriften i hele organisasjonen.

 • I MjøsAnker er vi åpne for nye ideer. Vi har tro på det vi holder på med og dette viser vi gjennom mye glede og godt humør. Vi søker å være positive, støttende og inspirerende i forhold til alle i organisasjonen.
 • Vi snakker ikke nedsettende om bedriften, kollegaer, kunder eller samarbeidspartnere.
 • Vi er rause, byr på oss selv og tar ansvar for at de rundt oss også skal oppleve mening og glede i sin hverdag.
 • Vi skal dele kunnskap og ære for gode resultater.
 • Vi følger lover og regler.
 • Vi erkjenner og verdsetter at hver enkelt av oss representerer noe unikt og verdifullt og fortjener anerkjennelse for individuelle evner.
 • Vi utsetter ingen for diskriminering og mobbing p.g.a alder, kjønn, religion, seksuell legning, funksjonshemming, politisk syn eller sivilstand.
 • Som arbeidsinkluderingsbedrift har vi et spesielt ansvar for å ha et godt arbeidsmiljø hvor alle føler seg ivaretatt.
 • Vi overholder taushetsplikten vår. Alle skal føle vår tillit og at vi ikke misbruker andres tillitt.
 • Vi har en åpen og ærlig kommunikasjon.
 • Vi etablerer relasjoner hvor vår handlinger er preget av: tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet.
 • Vi skal være effektive, endringsvillige og fleksible i måten vi arbeider på.

 

Kvalitetssystem

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor deltakere og andre samarbeidspartnere.

eQuass Assurance garanterer kvaliteten på tjenestetilbudet ved å bekrefte at det er i overensstemmelse med 50 overordnede krav som er basert på kvalitetsprinsippene. For å bestå kravene må bedriften gjennom en sjekkliste på 100 punkter. Sertifiseringen gjelder for 3 år. MjøsAnker ble sist sertifisert høsten 2015.